Varken op z'n Best varkenshouder
Nieuws 28 mei 2024

CO2-footprint vleesproducten Van Loon Group binnenkort volledig transparant

Van Loon Group gaat de blockchain en CO2-footprint calculator van ImpactBuying gebruiken om de volledige CO2-footprint van zijn vleesketens in kaart te brengen en zo te werken aan verdere reductie.

CO2-footprint vleesketens reduceren met 33%
Van Loon Group heeft begin dit jaar goedkeuring gekregen van het Science Based Target initiative op zijn CO2-reductiedoelstelling richting 2030. Met deze ambitieuze doelen voldoet Van Loon Group aan het klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C te beperken. “De grootste CO2-emissies komen uit de indirecte broeikasgasemissies in de waardeketen buiten ons bedrijf (scope 3). We hebben ons gecommitteerd om deze broeikasgasemissies te reduceren: 46% voor de fossiele emissies en 33% voor de FLAG-emissies”, legt Roland van Loon uit, CTO Van Loon Group en verantwoordelijk voor Duurzaamheid.

In 2019 heeft Van Loon Group bij 38 van zijn varkenshouders een nulmeting gedaan en hun complete CO2-footprint in kaart gebracht. De afgelopen jaren heeft Van Loon Group al grote stappen gezet op het gebied van betere voerconversie, diergezondheid en hygiënemanagement. Van Loon Group gaat de CO2-footprint van al zijn varkenshouders jaarlijks berekenen en rapporteren over de gerealiseerde reductie. Vanaf juli start Van Loon Group met de blockchain en CO2-footprint calculator van ImpactBuying, een onafhankelijk dataplatform. “We nemen de blockchain stapsgewijs in gebruik, als eerste gaan we al onze varkenshouders en ketenpartners van Varken op z’n Best zoals voerleveranciers, geneticaleveranciers en dierenartspraktijken aansluiten. Later volgen onze andere vleesketens. Zo wordt de dataverzameling maximaal geautomatiseerd en is de data onafhankelijk gevalideerd.”

CO2-footprint vleesproducten inzichtelijk voor de consument
Roland van Loon gaat verder: “Wij werken met onze veehouders en ketenpartners aan verdere verduurzaming van de vleesketens. Samen zorgen we ervoor dat duurzaam vlees voor iedereen bereikbaar blijft. Met behulp van de calculator kunnen we de CO2-footprint op productniveau inzichtelijk maken. Zo zijn we straks in staat onze klanten inzicht te geven in de CO2-footprint van de (varkens)vleesproducten die ze bij ons afnemen. Zij kunnen op hun beurt deze informatie delen met de consument. Natuurlijk is het aan onze klanten of en hoe ze dit duidelijk willen maken per product. Hoe dan ook gaat het zorgen voor meer transparantie in de keten en stellen we met elkaar consumenten in staat zelf keuzes te maken voor de lekkerste en meest duurzame vleesproducten.”

Data toegankelijk voor de hele keten
ImpactBuying brengt bijna 15 jaar expertise in risicomanagement en ketentransparantie door het gebruik van geavanceerde technologie en data verificatie services. Met een sterke focus op de wereldwijde voedingssector is ImpactBuying de partner om Van Loon Group te ondersteunen bij het behalen van zijn duurzaamheidsdoelstellingen. Leontien Hasselman-Plugge, CEO ImpactBuying:
“Bij deze is de standaard definitief gezet nu meerdere actoren in de vleesketen zowel deze rekenmethode van de WUR als de calculator gaan gebruiken op grote schaal. Het mooie aan deze calculator is dat hij rekent met dynamische brondata die via JoinData van alle ketenpartners zelf komt. Deze data voedt ’de blockchain  en JoinData regelt de machtigingen wie welke data mag gebruiken en voor welke doeleinden. Hierdoor is er een lans gebroken voor het delen en waarderen van data in een sector die dat voorheen niet deed.”